සිංහල/ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තන- Sinhala/English Sworn Translation - Kaduwela. 0718012005 Share

  • Posted by Vijitha Jayathunga
  • Published date: August 12 2021 7:13 pm
    • Kaduwela, Colombo

සිංහල/ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තන- Sinhala/English Sworn Translation - Kaduwela. 0718012005


ඔබේ ලේඛන පරිවර්තනය කිරීමට අපවම තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

•වසර 20 කට වැඩි සේවා පළපුරුද්ද සමග ලේඛන 30,000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පරිවර්තනය කර තිබීම.
•පරිවර්තනය කරන ලද සියළුම ලේඛන සඳහා ඇති දේශීය සහ විදේශීය පිළිගැනීම.
•නිවසටම පරිවර්තනය කරන ලද සියළුම ලේඛන ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව.
•මෘදුකාංග භාවිතා නොකර සියළුම භාෂා පරිවර්තන සිදුකිරීම.
•එකඟවූ පරිදි ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට පරිවර්තන සිදු කර දීම.
•හදිසි භාෂා පරිවර්තන සඳහා ප්‍රමුඛතා.
•සාධාරණ මිල ගණන්.
(කොන්දේසි අදාල වේ).

How does it work?
ඔබේ ලිපි ලේඛන සමඟ අමතන්න (Call/Email/ WhatsApp or Viber with your documents).


Why choose us?
•Over 20 years of industry experience and a proven track record of translating more than 30,000 documents.
•All translated documents are accepted locally and internationally.
•Human translations only (No software).
•Ontime work completion.
•Priorities for urgent translations.
•Home Delivery.
•Reasonable Rates.
(Conditions Apply)
500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings