හදිසි අවශ්‍යකාවක් නිසා විකුණනු ලබයි. Share

  • Posted by nuwan sanjaya
  • Published date: April 3 2022 8:57 pm
    • Kegalle, Kegalla

හදිසි අවශ්‍යකාවක් නිසා විකුණනු ලබයි.


හදිසි අවශ්‍යකාවක් නිසා විකුණනු ලබයි.
අතින් අඔරණ පහන්තිර මැෂිමක්.
විදුලිය භාවිතයෙන් අඔරණ ලද පහන්තිර මැෂිමක්.
පහන්තිර දැමීමට අවශ්යරය පෙට්ටි 720ක්.
අඔරණ පහන්තිර රෙදි 2kg ක්.මෙම භාණ්ඩ එකවර හෝ වෙන වෙනම ද ඔබට ලබා ගත හැක.
අමතන්න
0717683977
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings