රුවන් මංගල සේවා ආයතනය Share

  • Posted by ,RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: September 10 2018 8:27 pm
    • Telijjawila, Matara

රුවන් මංගල සේවා ආයතනය


ඔබගේ පුතුණුවන්ට දුවණියට සුදුසු මනාලයෙකු මනාලියෙකු සොයා දෙමු දොස්තර ,ඉංජිනේරු ,ගණකාධිකාරි ,ගුරු ,බැංකු , ලංකා විදුලිබලමණඩය,විදුලි අධිකාරි හෝ ව්‍යාපාරික,නිතිවරැන් මුලින්ම 6500/= ගෙවීය යුතුය පහතගිණුමට යොමුකරන්න රුවන් ප්‍රදීප් කුලතුංග ,"ප්‍රදීප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරීමැට්මුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර
Rs 6,500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings