රුවන් මංගල යෝජනා Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: August 3 2020 10:06 pm
    • Matara, Matara

රුවන් මංගල යෝජනා


0763544761 ට ඉමෝ VIBER WHASAPP මගින් ඔබගේ සැබෑ තොරතුරු සමග ෆොටෝ එකක් මැසේජ් කරන්න ජාතික හැදුනුම්පත් දෙපැත්තම ෆොටෝ අනිවාරයයි යෝජනා සියය ගණක් පැය 24 ක්‌ ඇතුලත දුරකථ අංකය සමග ඊමේල් ලිපිනය අපට‍ එවන්න අප ඔබ‍ට එවනවා මාස 6 ක්‌ යනතුරු සතිපතා යෝජනා දිගට එවනවා (01) සම්පුර්ණ නම (02) උපන්දිනයක් වර්ෂය මාසය දිනය උපන් වේලාවක් උදේ සවස උපන් ස්ථානය (03) උස (04) කුළය (05) ආගම (06) රැකියාවක් කරන්න ආයතනය නම හා තනතුර (07) මාසික වැටුප (08) විවාහක ද /අවිවාහක ද /දික්කසාද /වැන්දඹු ද (09) ලිපිනය (10) නගරය (11) දුරකථන අංකය (12) දුම්පානය හා මත්පැන් පානය කරනව ද (13) ඔබ බලාපොරොත්තු වන කුමන ආකාරය සහකරුවෙක් ද හා සහකාරියෙක් ද සොයන්න (14) මුලින් ගෙවිය යුතුය අනිවාර්යෙන්ම රුපියල් 1500/= පහත ගිණුමට බැර කරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම් හිමියාගේ නම හා අංකය ආර්. පී. කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ලදුපත එවන්න 0763544761 ඉමෝ VIBER WHATSAPP එවන්න
1,509

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings