දඹදිව වන්දනා කිරීමට ඔබත් එක්වන්න Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: July 2 2019 7:26 am
    • Telijjawila, Matara

දඹදිව වන්දනා කිරීමට ඔබත් එක්වන්න


"දඹදිව වන්දනා කිරීමට ඔබත් එක්වන්න " වන්දනා කරන ස්ථානය , බරණැස ඉසිපතන මිගදාය * මූලගන්ධ කුටි විහාරය *ධම්මික ස්ථූපය .* නව මූලගන්ධ විහාරය * ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය, * බුද්ධගයාව *වජ්‍රාසනය * සත් සතිය ගත කළ ස්ථානය * නේරංජනා නදිය **උරුවෙල් දනව්ව *සුජාතාගම *සුජාතා මාළිගාව *දුෂ්කර ක්‍රියා කළ ස්ථානය *රජගහ නුවර * විඪූඩහගේ ගැල් එරුණු ස්ථානය *ගංගා නදිය *ගිජුකුළු පව්ව**සප්තපර්ණී ගල් ගුහාව * බිම්බිසාර සිරගෙදර *නාලන්දා විශ්ව විද්‍යාලය * විශාල මහනුවර*කුඨාගාර ශාළාව *අම්බපාලී දාගැබ අශෝක කුලුණු තවත් වන්දනා ස්ථානය තිබේ පහත ලිපිනය පැම්ණෙන්න ලියාපදිංචි වන්න දඹදිව වන්දනා යෑමට කැමතියි සම්පුර්ණ ගාස්තුව රුපියල් 160000 ,පහත ලිපිනයට පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර .0769244761
160,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings