වැහි පීලි චේන්

Other Services 7 views ID: 35610
Rs 230

Published on 2022-02-03

Description

Scan QR QR CODE
උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය යොදා සකසා ඇත. ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත..(courier service). (වැස්ස නිසා ඇතිවන වැහි පීලි වල වතුර ප්‍රමාණවත් ලෙස ගලා යෑමට වැහි පීල්ල ට මෙය යොදා ගන්නා ලදී) තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාම්.@@ තොග ගැනුම් කරුවන්ට විශේෂ වට්ටම්.. එක් පැකට් එකක දම්වැලක දිග ප්‍රමාණය අඩි 18. සිට ඇත.

Location

Unknown location
071774xxxx
Dulaj
Dulaj
2 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071774xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register