ඔබත් ඔබගෙම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගැනීමට සිහින දකිනවාද?

Other Services 4 views ID: 33550
Rs 10,000

Published on 2021-08-02

Description

Scan QR QR CODE
එසේ නම් අප ඔබට සහය වන්නම්, අප විසින් ඔබට වෙබ් අඩවියකට අවශ්‍ය සියලුම දෑ සමගින් , නෙත් ඇදගන්නා , ඔබට මෙන්ම ඔබගෙ පාරිභෝගිකයන්ටද පහසුවෙන් හසුරුවා ලිය හැකි අන්දමින් සකසා දෙන්නෙමු. මිල ගණන් : රු.10000/-, රු.15000/-, රු.20000/- තවත් පැකේජයන් රාශියක් තිබේ. ඔබට සාධාරණ මුදලකට විශ්වසනීය සේවාවක් අප ලබා�...

Location

Piliyandala
Colombo
Get directions →
071749xxxx
Lakmal Perera
Lakmal Perera
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071749xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register