පට්ටල් වැඩ පහසු මිලට ඉක්මනින් කරදෙනු ලැබේ.

Maintenance 210 views ID: 40085
Check with seller

Published on 2022-11-23

Description

Scan QR QR CODE
ඔබට අවශ්‍ය සියලුම පට්ටල් වැඩ පහසු මිලට ඉක්මනින් කරදෙනු ලැබේ. ඉන්ජෙක්ටර් ‘පොම්ප අලුතින් ලියවීම බෝල් ජොයින්ට් ගැසීම සියලුම පොටවල් කැපීම් මොටර් බුෂ් ගැසීම ගේට්ටු බුෂ් කැපීම ගේට්ටු රෝද කැපීම අදි සියලුම පට්ටල් වැඩ

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
074149xxxx
isuruads
isuruads
12 active listings
Last online 8 months ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (12)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074149xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register