මාතර ජ්‍යොතිෂය සේවය ආයතනය Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: June 28 2019 7:36 am
    • Telijjawila, Matara

මාතර ජ්‍යොතිෂය සේවය ආයතනය


මාතර ජ්‍යොතිෂය සේවය ආයතනය කේන්දර සෑදීම ,පලාඵලකීම ,පොරොන්දම් බැලීම ,නැකත් සෑදීම ,සෙත්කවි සෑදීම දුරකථන මගින් කළහැකිය ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 500/=පහත ලිපිනයට "පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,!"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර ..0787540667
Rs 1,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings