පොරොන්දම් ගැලපීම, කෙන්දර බැලීම ඇතුලු ජෝතිෂ කටයුතු. Share

  • Posted by Ramindu Srinath Amarasinghe
  • Published date: October 2 2020 9:22 pm
    • Seeduwa, Gampaha

පොරොන්දම් ගැලපීම, කෙන්දර බැලීම ඇතුලු ජෝතිෂ කටයුතු.


PORONDAM:-
01. Make the payment
රුපියල් 500/- ක් බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කරන්න
කොමර්ෂල් බැංකුව (සීදුව ශාඛාව)
ගිණුම් අංකය – 8640006267
ගිණුම් හිමිකරු – ආර්.එස්.අමරසිංහ
02. You will get a receipt of the payment via e-mail.
Forward it to: [email protected]
with following info:
- Names of BOTH parties
- Date of birth
- Birth time
- Country of birth
- District
- City
- Contact details
Contact Us if you have any questions:
E-mail: [email protected]
Tel: 0773511027 (Whatsapp and Voice)
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings