ජොතිෂ්‍ය කටයුතු / astrology service Share

  • Posted by Isiwara
  • Published date: December 31 2020 5:53 pm
    • Gampaha, Gampaha

ජොතිෂ්‍ය කටයුතු / astrology service


කෝවිඩ් 19 වසංගතය තත්වය හමුවේ සෘෂිවර ජෝතිර් විද්‍යා පර්යේෂණායතනය විසින් Online ක්‍රමය හරහා ද ජෝතිෂ්‍ය සේවා කටයුතු සිදුකරනු ලබන අතර අපගේ සේවාවන් සඳහා පහත පරිදි ගාස්තු අයකරනු ලැබේ ????????????

# දේශීය සහ විදේශීය දල කෙන්ද්‍ර සැකසීම - Rs 500/=
# භාව කේන්ද්‍ර සැකසීම Rs 750/=
# පොරොන්දම් පරික්ෂාව Rs 1000/=
# දරුවන්ට නම් තැබීම සඳහා සුදුසු අක්ෂර ලබාදිම - Rs 500/=
# විවාහ නැකැත් සෑදීම - ( නැකතට බුලත් දීමේ චාරිත්‍රයේ සිට සියලුම විවාහ චාරිත්‍ර සිදුකිරිම සඳහා සුදුසු නැකැත් ඇතුලත් කර සකස්කන ලද වාර්තාවකි.) - Rs 3000/=
# අනෙකුත් සියලුම නැකත් සෑදීම - Rs 500/=
# ඵලා පල කථනය - මෙය ජන්මියාගේ කේන්ද්‍ර සටහන සම්බන්ධ සියළුම වැදගත් තොරතුරු ඇතුලත් කර සකස්කරන ලද සවිස්තර වාර්තාවක් වන අතර ජන්මියාගේ වර්ථමාන හා ඉදිරි දසා කාලයේදී ඔහු/ඇය විසින් කටයුතු කළයුතු ආකාරය පිලිබඳ තොරතුරු ඇතුලත්කර සකස් කරන ලද පිටු 05 - 10 ත් අතර වාර්ථාවකි. - Rs - 2000/=

# නියමිත ගාස්තු ගෙවිමෙන් පසුව PDF කරන ලද වාර්තාව ඔබ වෙත Email හෝ Whatsapp කරනු ලබන අතර ඊට අමතරව එහි A4 ප්‍රමාණයේ වර්ණ ඡායා පිටපතක් ද ( Colour Print Out) තැපැල් මාර්ගයෙන් ඔබ වෙත ලැබීමට සලස්වනු ලැබේ.

# බැංකු තැන්පතු මාර්ගයෙන් හෝ M-cash මගින් ජෝතිෂ්‍ය ගාස්තු ගෙවීමේ හැකියාව පවතී.

# වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා,
ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී, පී.එම්. වික්‍රමරත්න B,com(sp) UOK
Tel. Office :- 0112939517
Call / whatsapp :- 0717890516
Email - [email protected]
500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings