කෙටි කලක් භාවිතා කෙරූ අළුත්ම තත්ත්වයේ ඇති සැලුන් බඩු කට්ටලයක් විකිණීමට

Health - Beauty - Fitness 63 views ID: 46390
Rs 75,000

Published on 2023-11-12. Modified on 2023-11-13.

Attributes

Contact Number 0771290162

Description

Scan QR QR CODE
Red Rose ආයතනයෙන් මිලදී ගත් ඉතා කෙටි කලක් භාවිතා කෙරූ අළුත්ම තත්ත්වයේ ඇති සැලුන් බඩු කට්ටලයක් විකිණීමට සෙට් එකම Rs 75000 පමණි. ( Salon Chair, Facial Bed, Shampoo Bed, Trolley, Stool )

Location

Dodanduwa
Galle
Sri Lanka
Get directions →
+94 (77) 839 xxxx
Ranjith Jayawardane
Ranjith Jayawardane
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
+94 (77) 839 xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register