ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

Health - Beauty - Fitness 38 views ID: 28006
Rs 1,500

Published on 2020-08-18. Modified on 2020-08-18.

Description

Scan QR QR CODE
ගම්පහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය - පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ස්නායු රෝග, කැඩුම් බිදුම් හා සන්ධි රෝග, ශීර්ෂ රෝග , පීනස , ඇදුම හා සෙම් රෝග තරබාරුව, දියවැඩියාව , කොලෙස්ටෙරෝල් අම්ලපිත්ත , පිත්තාශ වකුගඩු ගල්, අක්මා රෝග , මුත්‍රා රෝග අර්ශස් , භගන්දර , චර්ම රෝග, කුරුලැ , පොතුකබර , සුදුකබර , දද , කු...

Location

Gampaha
Gampaha
Get directions →
075829xxxx
Anonymous
Anonymous
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075829xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register