ගලේවෙල නගරයේ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට

Shops for Sale 36 views Used Sell ID: 43338
Rs 60,000,000

Published on 2023-05-15

Attributes

Contact Number 71 813 9805

Description

Scan QR QR CODE
ගලේවෙල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි පර්චස් 11 ක බිමක ඉදිකළ පිරිසිදු ඔප්පු සහිත කඩ කාමර 4 ක් සහිත ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට තිබේ. කඩ කාමර 4 ම සහිත සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ලම රු. කෝටි 6 යි. විමසීම් 0772100371 71 813 9805

Location

Galewela
Matale
Sri Lanka
Get directions →
071 813 xxxx
kulasooriya
kulasooriya
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071 813 xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register