කඩයක් සමග ගෑස් point එකක් Share

  • Posted by Evan lakshantha
  • Published date: March 13 2021 11:15 am
    • Negombo, Gampaha

කඩයක් සමග ගෑස් point එකක්


කඩයක් සමග ගෑස් point එකක් කුලියට දීමට තිබේ
මිගමුව (පළගතුරේ ) පෝරුතොට ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා
කඩය 12*15
ගෑස් point 12*12
12. 5kg -50
5kg -10
2. 3kg -10
රාක්ක -2
විදුරු කබඩ් -3
Cctv කැමරා -6
රෝලර් දොර
අත්තිකාරම් - මාස 3
මාසික කුලිය -280000
Whatsapp මගින් පමණක් කතාකරන්න
0771091045
28,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings