විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත. Share

  • Posted by Chamith Gunasekara
  • Published date: April 20 2022 9:32 pm
    • Matara, Matara

විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.


රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය අසල. විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත. ආරක්ෂා කාරී වටපිටාව. කාමරයක ලමුන් දෙදෙනකු පමනි .තනි ඇදන් පහසුකම් ඇත.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings