ගැහැණු ලමයින් දෙදෙනෙකු සඳහා කාමරයක් කුලියට දීමට

Room for rent 268 views ID: 45536
Rs 12,500

Published on 2023-09-21. Modified on 2023-09-21.

Description

Scan QR QR CODE
ගැහැණු ලමයින් දෙදෙනෙකු සඳහා නුගේගොඩ පාගොඩ පාරේ නිවසක ටයිල් කරපු කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත. මසකට රුපියල් 12500ක් සහ අත්තිකාරම් අය කෙරේ. විදුලිය සහ ජල ගාස්තු අය නොකරයි. 163 සහ 176 බස් නැවතුම් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ලඟා විය හැක. වැඩිවිස්තර සඳහා 0112813027 අමතන්න.

Location

Nugegoda
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
011281xxxx
Shamika Mihiran
Shamika Mihiran
2 active listings
Last online 2 months ago
Registered for 2+ years
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
011281xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register