නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ රත්නපුර

Annex for rent 226 views Used Rent ID: 45590
Rs 15,000

Published on 2023-09-26. Modified on 2023-09-26.

Description

Scan QR QR CODE
නව නගරයට කිලෝමීටරයක් දුරින් ගනේගොඩ නවනගරය මාර්ගයේ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ නිවස ඉදිරිපසින් නව නගරයට හා රත්නපුර නගරයට පැයකට වරක් බස් රථයක් ද ගමන් කරයි නිසංසල පරිසරය පොදු නොවන පිවිසුම පොදු නොවනජලය සහ විදුලිය පහසුකම් වාහන සඳහා විශාල වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩකඩ රත්නපුර පානදුර ප්�...

Location

Ratnapura
Ratnapura
Sri Lanka
Get directions →
071265xxxx
Sudath
Sudath
1 active listings
Last online 4 months ago
Registered for 5+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071265xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register