කොට්ටාව, සිද්ධමුල්ල - ඇනෙක්සියක් කුලියට

Annex for rent 53 views ID: 41384
Rs 12,000

Published on 2023-01-30

Description

Scan QR QR CODE
සිද්ධමුල්ල - ඇනෙක්සියක් කුලියට : කොට්ටාවට ඉතා ළඟ 225 ප්‍රධාන පාර පෙනෙන මානයේ . ලොකු ටයිල් කල නිදන කාමරයක්, යාබද කොමෝඩ් , ෂවර් , වොෂ් බේසින් සමග ටොයිලට් එක, ඇතුලත කුස්සිය .වෙනම ඇතුල් වීම. විදුලි බිල ගෙවිය යුතුය.. මාසික කුලිය රු. 12000/=. අත්තිකාරම් මාස 3 ක . අමතන්න : 0761143066

Location

Piliyandala
Colombo
Get directions →
076114xxxx
Wijaya
Wijaya
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076114xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register