ඇනෙක්සියක් බදු දීමට

Rooms & Annexes 10 views ID: 23976
Rs 5,500

Published on 2019-07-23. Modified on 2019-07-23.

Description

Scan QR QR CODE
බද්දෙගම අම්බලන්ගොඩ පාරට මුහුනලා කුඩා ඇනෙක්සියක් බදු දීමට ඇත. බද්දෙගමට 1.5 km.

Location

Baddegama
Galle
Sri Lanka
Get directions →
077230xxxx
Sujeewa  Sampath
Sujeewa Sampath
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077230xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register