ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සමග නිවසක් විකිණීමට Share

  • Posted by Nimal chandrasena
  • Published date: January 27 2020 6:39 pm
    • Dehiattakandiya, Amparai

ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සමග නිවසක් විකිණීමට


නිදන කාමර 5 , නාන කාමර 2, කුස්සිය 1, විසිත්ත කාමර 3 , ගරාජය 1, ගෙවත්ත , කඩ කාමර 5 , නව ඉදිකිරීම් සදහා මෙම ස්ථානයේම ඉඩ පහසුකම් ඇත. මහියංගණ පොලොන්නරුව ප්‍රධාන මාර්ගයට අසල නගරයක පිහිටා ඇත. නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් .
50,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings