වටිනා ව්‍යාපරික බිම් කොටස සහ ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට Share

  • Posted by Sakura
  • Published date: August 9 2021 10:10 am
    • Wennappuwa, Puttalam

වටිනා ව්‍යාපරික බිම් කොටස සහ ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට


නයිනමඩම
මීගමුව පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණල
කඩකාමර 6
තට්ටු තුනක ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සහිත ඉඩම විකිණීමට
තැරුව්කරුවන් අනවශ්‍යයි
7,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings