ව්‍යාපාරික ස්ථාන සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Office - Commercial Space - For Sale 46 views ID: 39566
Rs 18,900,000

Published on 2022-10-27

Description

Scan QR QR CODE
අඩි 6 උසැති තාප්පයකින් වටවූ විදුලිබලය ඇත. නළ ජලය හා ලින් ජලය ඇත වියාපාරික ස්ථානයක් හා එහි නවාතැන් ගැනීමට හැකියාව ඇත. * ප්‍රධාන පාරකට මුහුණලා ඇත. * හික්කඩුව නගරයට - මිනිත්තු 10 ලගා විය හැක. * ගාල්ල නගරයට - මිනිත්තු 20 ලගා විය හැක. * අධිවේගී මාර්ගය බද්දේගම පිවිසුමට - මිනිත්තු 10 ලගා විය හ�...

Location

Hikkaduwa
Galle
Get directions →
077390xxxx
Dinesh
Dinesh
1 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077390xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register