ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහිත ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට

Office - Commercial Space - For Sale 90 views Used Buy ID: 44083
Rs 65,000,000

Published on 2023-06-25. Modified on 2023-06-30.

Attributes

Contact Number 0768683846

Description

Scan QR QR CODE
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහිත ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට.... ????කොළඹ - නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ????ජල විදුලිය දුරකතන පහසුකම් සහිතයි ????පර්චස් 23 ????නිවසක් හෝ ව්‍යාපරික ස්ථානයක් සදහා සුදුසුයි ????මාවනැල්ල නගරයට කි.මී.1.5 ක් පමණයි ????නිරවුල් ඔප්පු ????මිළ ගණන් සාකච්ජා කරගත හැක..

Location

Mawanella
Kegalla
Sri Lanka
Get directions →
077983xxxx
Thilakarathne
Thilakarathne
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077983xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register