වලල කඩකාමර 2 සහ ඉඩම විකුණනු ලැබේ

Office - Commercial Space - For Sale 30 views Used Sell ID: 44151
Rs 22,500,000

Published on 2023-06-29. Modified on 2023-07-06.

Description

Scan QR QR CODE
මඩවල තෙල්දෙණිය මහාමාර්ගයට යාබදව ,වලල මැනික් හින්න පිහිටි පැරණි නිවස සහිත ඉඩම සහ ඉහල මාලයේ විසිත්ත කාමරය, නිදන කාමර 2 ,මුලු තැන් ගෙය ,නාන කමරය සහිත ඇනෙක්සියද පහළ මාලයේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන 2 ක් සහිත ගොඩනැගිල්ල රු 22500000 ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ .

Location

Menikhinna
Kandy
Sri Lanka
Get directions →
076447xxxx
ayomi
ayomi
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076447xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register