ඌරුබොක්ක නගරයෙහි ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහ නිවස ,ඉඩම විකිණීමට ඇත.

Office - Commercial Space - For Sale 11 views Used Sell ID: 43437
Rs 100,000,000

Published on 2023-05-23

Attributes

Contact Number 074 3430113

Description

Scan QR QR CODE
*ඌරුබොක්ක නගරයෙහි ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහ නිවස ,ඉඩම විකිණීමට ඇත. *දේපල ඌරුබොක්ක-මාතර පාර ඉදිරිපිට පිහිටා ඇත. *ඌරුබොක්ක ප්‍රධාන මාර්ගය දිගේ, නේවාසික සහ වාණිජ දේපළ දැකිය හැක. *ගොඩනැගිල්ල ඇති ප්‍රදේශය බිම් මහල - වර්ග අඩි 2,887.0 පළමු මහල - වර්ග අඩි 2,917.0 ඉඩමේ විශාලත්වය ...

Location

Urubokka
Matara
Sri Lanka
Get directions →
074 343xxxx
Eranda Weeradiwakara
Eranda Weeradiwakara
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074 343xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register