භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයකට සුදුසු ස්ථානයක් කුලියට දීමට ඇත Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: February 14 2020 11:59 am
    • Polonnaruwa, Polonnaruwa

භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයකට සුදුසු ස්ථානයක් කුලියට දීමට ඇත


පොලොන්නරුව නගරයට අසන්නව සියළුම පහසුකම් වලින් සමන්විත වාහන 10 ට වඩා නවතා තැබිය හැකි කාමර 8 කින් යුතු නිවසක් කුලියට දීමට ඇත භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයකට වඩාත් සුදුසුයි
40,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings