හෝමාගම පිටිපන වටිනා ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට ඇත. Share

  • Posted by Rohan Epasinghe
  • Published date: September 22 2022 12:23 pm
    • Homagama, Colombo

හෝමාගම පිටිපන වටිනා ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට ඇත.


හෝමාගම පිටිපන වටිනා ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට ඇත.
කොට්ටාව අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 15යි !
මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහල අසල - පිටිපන හෝමාගම
නිවසක් සහිත පර්චස් 30ක ඉඩම
මුළු ඉඩම (පර්චස් 30) හෝ පර්චස් 10 කොටසක් ලෙසද මිලදී ගත හැක.
පර්චසයක් රු750,000
ගේට්ටුව සහිත වට තාප්පය
නිදන කාමර 3 යි
කෑම කාමර 1 යි
කුස්සිය
බෝග - පොල්, කොස්, අඹ ආදිය.
සාමකාමී පරිසරයක් සහ හොඳ අසල්වැසියන්.

අවසාන මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක.

අමතන්න
රොහාන් මහතා
0777290700
0112086421


Land size : 1,008 sqft


750,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings