හලාවත ප්‍රදේශයේ අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත Share

  • Posted by Gayan kanchana
  • Published date: July 24 2021 9:09 am
    • Chilaw, Puttalam

හලාවත ප්‍රදේශයේ අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත


*46 පර්චස්
*හලාවත නාගරාශ්‍රිතව ප්‍රධාන මාළු සහ එළවළු වෙළඳපොළ සහ හලාවත පොලීසිය අසල තෙකලා විදුලිය, ජලනල පහුකම් ,දුරකථන පහසුකම් සහිත අගනා පර්චස් 46 බිම් කැබැල්ලක් අඹකඳවිල ,ඉරණවිල ප්‍රදාන බස් මාර්ගයට සහ මුහුදට මුහුණලා පිහිටා ඇත .
*හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඉතා කානින් විකුණනු ලැබේ
* පර්චස් එකක් 220000


Land size : 46 perch


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings