සුන්දර බෙලිහුල්ඔයෙන් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. Share

  • Posted by W.B.M. ajith kumara basnayaka
  • Published date: December 21 2021 6:16 am
    • Belihuloya, Ratnapura

සුන්දර බෙලිහුල්ඔයෙන් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.


පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු
බදුල්ල කොළඹ පාරට 75m
ගම්මිරිස් වගාකර ඇත
කුඩා නිවසක් ඇත
ඉක්මනින් විකිණීමට


Land size : 26ph


2,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings