සියළු පහසුකම් සහිත නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට. Share

  • Posted by Kapila Saranga
  • Published date: October 5 2018 1:42 pm
    • Monaragala, Moneragala

සියළු පහසුකම් සහිත නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට.


01. අංග සම්පූර්ණ නිවස
02. නළ ජලය, විදුලිය, ළිඳ සහ ආදායම් මාර්ග සහිත පර්චස් 50ක ඉඩම
03. පුළුල් මං මාවත් පහසුකම්
04. නගර සීමාවට ආසන්න නිස්කලංක පරිසරය
Rs 5,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings