සියඹලාණ්ඩුව නගරයට 500m නුදුරින් ඉන්දන පිරහුම් හල ඉදිරිපිට Share

  • Posted by Ashoka pushapa kumara
  • Published date: October 10 2019 6:48 pm
    • Siyambalanduwa, Moneragala

සියඹලාණ්ඩුව නගරයට 500m නුදුරින් ඉන්දන පිරහුම් හල ඉදිරිපිට


සින්නක්කර ඔප්පු මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක


Land size : පර්වස් 10


12,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings