වියාපාරයක් සදහා සුදුසු ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිනීමට Share

  • Posted by ඉඳුනිල් සඳරුවන්
  • Published date: March 7 2019 11:02 pm
    • Kataragama, Moneragala

වියාපාරයක් සදහා සුදුසු ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිනීමට


# නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහ පිබුරුපත් සහිත බැංකුණය සදහා නිර්දේශිත ඉඩමකි.
#ඉඩමේ ඉදිරිපස තිස්ස කතරගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඇත.
#ඉඩමේ පසුපස රක්ෂිත වනයකින් වැසුණු කදු වැටියකට මායිම්ව ඇත.
#සංචාරක ආකර්ශනය සහිත නිස්කලංක පරිසරය.
#ඉඩම සෘජුකොනාස්රාකාර තැනිතලා ස්වභාවයක් ගනී.
#නල ජලය තෙකලා විදුලිය පහසුවෙන් ලබාගත හැක.
Rs 160,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings