වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by ME Gunawardhane
  • Published date: January 24 2018 12:02 am
    • Wellawaya, Moneragala

වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට


සීග්‍රයෙන් දියුණු වන වැල්ලවාය නගර සීමාවේ පිහිටි
වාණිජමය වටිනාකමක් සහිත පදිංචියට ද සුදුසු
නිවසක් සහිත අගනා තැනිතලා ඉඩම
ඉක්මනින් විකිණීමට.
# නල ජලය
# තෙකලා විදුලිය
# වීදි ලාම්පු සහිත තාර යෙදූ මාර්ග
# ස්ථිර භෝග සහිත තැනිතලා භූමිය
# වාසයට, කර්මාන්තයට, හෝ සංචාරක ව්‍යාපාරයට
සුදුසු නිස්කලංක මනස්කාන්ත පරිසර.
# නිදන කාමර 2 ක්, කුස්සිය , නාන කාමර සහිත කුඩා
පවුලකට සුදුසු නිවසක් ද සහිතය.
# අඩි 180 ක් පමණ පාරට මුහුණත සහිතය.
# බැංකු ණය ලබාගත හැකි නිරවුල් පිරිසිදු ඔප්පු.
(වටිනාකමට වැඩි තක්සේරුවක් ලබා ගත හැක)
# නගරයට 850m පමණයි

අදම අමතන්න..
071 494 1749

මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..


Contact Number: 071 494 1749


NegotiableShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"