මොනරාගල බස් ඩිපෝව ආසන්නයේ නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට.. Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: March 17 2021 2:41 pm
    • Monaragala, Moneragala

මොනරාගල බස් ඩිපෝව ආසන්නයේ නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට..


මොනරාගල බස් ඩිපෝව ආසන්නයේ විදුලිය ,නල ජලය ,ලිං ජලය ,පුලුල් පිවිසුම් මර්ග හා නගරසන්නයේ සියලු පහසුකම් සපිරුණු කාමර 4ක නිවසක් සමඟ ප්‍රර්.50ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිණීමට..ඇත.


Land size : Prach.50


5,300,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings