මුදල් හදිසියක් මත ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by Sahana Nethmina
  • Published date: February 21 2022 10:32 am
    • Anuradhapura, Anuradhapura

මුදල් හදිසියක් මත ඉඩමක් විකිණීමට


අනුරාධපුර මාතලේ හංදිය ප්‍රදේශයේ පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිරවුල් ඔප්පු සහිත පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට.
මුදල් අවශ්‍යතාව මත කඩිනමින් විකිණේ.
පර්චස් එකක් රු.160 000/=
මිල ගණන් කතා කරගත හැක
0719293280


Land size : 22


160,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings