මාතලේ පලාපත්වල නගර සීමාවේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත Share

  • Posted by HM Gunatilaka
  • Published date: June 10 2022 6:21 pm
    • Palapathwela, Matale

මාතලේ පලාපත්වල නගර සීමාවේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත


මාතලේ පලාපත්වල නගර සීමාවේ පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ,A9 මාර්ගය ආසන්නයේ . ජල නල හා විදුලිය ඉඩමට සපයා ඇත.


Land size : 10 Perch


250,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings