මාතර යටියන වටිනා ඉඩමක් Share

  • Posted by Thushara Dimuth
  • Published date: January 1 2017 6:14 pm
    • Aparekka, Matara

මාතර යටියන වටිනා ඉඩමක්


මාතර යටියන ප්‍රදාන පාරට නුදුරින් කොකාවල පරගහ හන්දිය අසල පර්චස් 10 බිම් කොටසක් විකිනීමට තිබේ නිරවවුල් ඔප්පු විදුලිය නල ජලය සහිත


Contact Number: 0773240200


Rs 600,000Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"