පොලොන්නරුව බැදිවැව ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් විකිනිමට ඇත Share

  • Posted by Shean Shean
  • Published date: June 20 2021 3:39 pm
    • Polonnaruwa, Polonnaruwa, Sri Lanka

පොලොන්නරුව බැදිවැව ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් විකිනිමට ඇත


Rs.1,000,000 (ලක්ශ 10)
පොලොන්නරුව බැදිවැව ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් විකිනිමට ඇත...
පර්චස් 40 ඇත
ඉක්මනි විකිනිමට ගනන් කතා කර ගත හැක
වැඩි විස්තර සදහා 0789736101




Rs 1,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings