පැරණි නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට කිරිඳිවැල Share

  • Posted by Isuru
  • Published date: April 5 2022 9:06 pm
    • Kirindiwela, Gampaha

පැරණි නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට කිරිඳිවැල


කිරිඳිවැල නගරය්සට් 2km ආසන්නව පිහිටි ඉඩම. 202,231,225 බස් පාරට 400m කඩ කාමරයක් , පැරණි නිවසක්, පර්චස් 46.7 ක ඉඩමක්. පොල් ,දෙල්,කොස්,පළතුරු වර්ග වගා කර ඇත .ලක්ෂ 67‍යි මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක.


Land size : 46.7 perches


Rs 6,700,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings