පානදුර නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක් Share

  • Posted by Lakmal
  • Published date: June 3 2022 10:58 pm
    • Panadura, Kalutara

පානදුර නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්


ප්‍රමාණය - පර්චස් 10.40
මිල - රු 620,000/- (පර්චස් එකක්)
අනුමත ලියකියවිලි
ගාලුපාරට මීටර 900
සුමංගල බාලිකා විදුහලට කිලෝමීටර් 1.9
පානදුර රාජකීය විදුහලට කිලෝමීටර් 2.2
පානදුර නගරයට කිලෝමීටර් 03
බැංකු, සුපිරි වෙලදසැල් සහ රෝහල්
ආරක්ෂිත ගේට්ටු සහ තාප්ප වලින් වට වී ඇත
අධි සුඛෝපභෝගී නේවාසික වටපිටාවක්
අඩි 30 ක කාපට් කල පුළුල් මාර්ග පද්ධතියක්
ඉඩමේ දෙපැත්තක් තාප්පය ගසා ඇත
නල ජලය සහ විදුලිය පහසුකම්
දුරකතන අංකය - 0755352677
(ගැණුම්කරුවන් පමණි)
A Residential Land from a Prime location in Panadura
(The Diamond Residences)
Area - 10.4 Perches
Rate - Rs. 620,000/- per Perch
900 m to the Galle Road
1.9 km to Sri Sumangala Girls School
2.2 km to Panadura Royal College
03 km to Panadura Town
Banks, Super markets and Hospitals
Approved documents
Surrounding with gates and walls
High luxury neighborhood
30 feet access roads (carpet)
Water and Electricity connection
Contact - 0755352677
(Genuine buyers only)


Land size : 10.4


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings