පානදුර ගල්තුඩේ හංදිය අවටින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by Isuru
  • Published date: August 9 2021 10:01 pm
    • Panadura, Kalutara

පානදුර ගල්තුඩේ හංදිය අවටින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට


පානදුර ගල්තුඩේ හංදිය අවටින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට.
ඉඩමෙහි භාවිතයට සුදුසු ගෙයක්ද ඇත. (ගෙදර වටිනාකම නොසලකා හැර ඇත).
බීමට සුදුසු ලිදක්ද, විදුලියද ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු.
පර්චස් 14 බැගින් වූ බිම් කැබලි 02 කට වුවද විකිණීමට කැමැත්තෙමි.
බ්‍රෝකර්වරුන් කතා කිරීමෙන් වලකින්න.


Land size : පර්චස් 28


38,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings