පර්70 සහ පර් 40 ක ඉඩම් දෙකක් විකිණීමට ඇත. Share

  • Posted by Kusum
  • Published date: August 5 2017 4:06 pm
    • Minuwangoda, Gampaha

පර්70 සහ පර් 40 ක ඉඩම් දෙකක් විකිණීමට ඇත.


කටුනායක නිට්ටඹුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ බලබෝව හන්දියේ සිට මීටර් 200 පමණ දුරින් පිහිටි පර්70 සහ පර් 40 ක ඉඩම් දෙකක් විකිණීමට ඇත.වේයන්ගොඩට කි.මි6, මිනුවන්ගොඩට කි.මි 6,ගම්පහට කි,මි 10යි.අමතන්න 0710 488 755


Contact Number: 0710 488 755


NegotiableShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"