පර්චස් 60 තියෙනවා කිරින්ද පාරට මුහුණලා තිස්සමහාරාම Share

  • Posted by Pasindu madusanka
  • Published date: May 4 2022 9:55 am
    • Tissamaharama, Hambantota

පර්චස් 60 තියෙනවා කිරින්ද පාරට මුහුණලා තිස්සමහාරාම


පර්චස් 60 තියෙනවා කොටස් වශයෙන් ලබා ගත හැක.විදුලිය සහ ජලය ඇත.කිරින්ද පාරට මුහුණලා තිස්සමහාරාම නගරයට 6 km නුදුරින් පිහිටා ඇත.ලගම හොස්පිටල් එකට 8 km නුදුරින් පිහිටා ඇත.


Land size : 60


Rs 1,500,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings