පර්චස් 26ක ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට ඉතා ඉක්මනින්ම විකිනේ Share

  • Posted by Ishan lakshitha
  • Published date: July 17 2022 1:02 am
    • Kosgama, Colombo

පර්චස් 26ක ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට ඉතා ඉක්මනින්ම විකිනේ


*කොස්ගම, අකරවිට (සාලාව රෝහලපාරේ) පර්චස් 26ක ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට ඉතා ඉක්මනින්ම විකිනේ.
*පිරිසිදු ඔප්පු
*වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 071-6493048
*මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.


Land size : පර්චස් 26 යි


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings