පධාන මාර්ගයට මුහුණලා ගොඩ සහ මඩ ඉඩම විකිණීමට Share

  • Posted by Irusha Perera
  • Published date: April 29 2020 8:21 pm
    • Parakramasamudraya, Polonnaruwa

පධාන මාර්ගයට මුහුණලා ගොඩ සහ මඩ ඉඩම විකිණීමට


පොලොන්නරුව නවනගරය-බකමුන මහාමාර්ග මුහුණලා ඇති.ගොඩ සහ මඩ ඉඩම විකිණීමට ඇත.අක්කර 4 .ඉඩම පිහිටි ස්ථානය කලහගල,පොලොන්නරුව


Land size : 4 අක්කර


5,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings