පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: June 13 2022 11:45 am
    • Mirigama, Gampaha

පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.


මීරිගම කල්එළිය ගල් අමුණ හංදියෛ් සිට කි.මී.2 ක් දුරින් පිහිටි ඉඩම. හාපිටිගම මහා වද්‍යාලයට කි.මී.1 ක් දුර, විදුලිය ලබා ගෙන මීටර් සවිකර ඇත. පොල් ගස් 4 ක් හා රඹුටන් ගස් ඇත. පදිචි නිවස කඩා ඉවත් කර ඇත. පදිංචියට සුදුසු අගනා නිස්කලංක ඉඩම.


Land size : 12.15 P


1,225,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings