පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: June 7 2022 10:05 am
    • Mirigama, Gampaha

පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.


මීරිගම කල්එළිය උඩුවෙල පදිංචියට සුදුසු සුන්දර වෙල් යායක් පෙනෙන දුර උස් බිමක පිහිටි නිවසක් සාදා තිබුණ (මේවන විට කඩා ඉවත් කර ඇත) ඉඩමකි.


Land size : 12.5 P


110,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings