නිවසක් සෑදීමට සුපිරි ඉඩමක් Share

  • Posted by Dinesh Priyasad
  • Published date: September 19 2021 10:15 pm
    • Weeraketiya, Hambantota

නිවසක් සෑදීමට සුපිරි ඉඩමක්


තංගල්ල වීරකැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට 100m k දුරින් පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පර්චස් ගණන වෙන්කර ගත හැකිය.
තංගල්ල නගරයට 8km
වීරකැටිය නගරයට 6km
රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලයට 2.5km
බැදිගම අදිවේගී පිවිසුමට 500m
විතාරන්දෙනියට 1km
මුලු ඉඩමෙන් පර්චස් 45ක් පමණක් විකුණනු ලැබේ.


Land size : 45 perches


140,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings