නාවුල - මුරුතෝලුව පිහිටි අගනා ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by Rathnayake
  • Published date: June 19 2022 6:18 pm
    • Naula, Matale

නාවුල - මුරුතෝලුව පිහිටි අගනා ඉඩමක් විකිණීමට


නාවුල - මුරුතෝලුව පිහිටි අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

* නාවුල නගරයට 3.5 km
* A-9 මාර්ගයට 2.5 km
* මාතලේ - ගලේවෙල පාරට 7 km
* තෙකලා විදුලිය
* ටෙලිකොම් පහසුකම

Valuable Land for Sale in Mathale - Naula

1 Acres 3 Roods 37 Perches
* Located in Murutholuwa - Naula
* 3.5 km to Naula
* 2.5 km to A-9 Road
* 7 km to Mathale - Galewela Road
* 3 Phase Electricity
* Telecome line


Land size : 317 Perches


6,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings